Kapital

11.5oz Denim KOLA Cap (CrashRemake)

 • Kapital No. K1903XH515
  11.5oz Denim KOLA Cap (CrashRemake)
  • Color: Indigo
  • 100% Cotton
  • Made In Japan
 • Kapital No. K1903XH515
  11.5oz Denim KOLA Cap (CrashRemake)

  Measurement: Inside Diameter 22.25" (Stretchable)