Kapital

Brass Ichimatsu Bangle (Thin)

  • Kapital No. K1710XG605
    Brass Ichimatsu Bangle

    • Brass
    • Made In Japan
  • Kapital No. K1710XG605
    Brass Ichimatsu Bangle