Kapital

10oz IDGxIDG Denim Camp Cap (FUROSHIKI Embroidery)

 • Kapital No. K1802XH513
  10oz IDGxIDG Denim Camp Cap (FUROSHIKI Embroidery)
  • Color: Indigo
  • 100% Cotton
  • Made In Japan
 • Kapital No. K1802XH513
  10oz IDGxIDG Denim Camp Cap (FUROSHIKI Embroidery)